Psykoterapi och psykologisk behandling genom samtal

VAD ÄR SAMTALSTERAPI?

Samtalsterapi kan utföras utifrån många olika teoretiska perspektiv så som psykodynamisk och psykoanalytisk teori och praktik såväl som utifrån kognitiva, humanistiska eller interpersonella metoder. De psykodynamisk formerna av samtalsbaserad psykoterapi och psykologisk behandling kan utgå från t ex objektrelationsteori, självpsykologi, ego-psykologi, affektteori, anknytningsteori. De psykodynamisk formerna av psykoterapi utgår från antagandet att tidigare livserfarenheter, särskilt barndomsupplevelser, har en stor inverkan på klientens aktuella problematik och svårigheter. Dessa svårigheter antar man har utvecklats ur tidiga problematiska reaktionsmönster som åter aktiverats, ¨triggats¨, av någon händelse eller ett skeende i samtiden. Aktuella livshändelser har alltså ¨tagit tag¨ i känslomässiga svårigheter som grundats tidigare i livet; t ex teman runt separation och närhet, känsloupplevelse och känslohantering, självkänsla och självförtroende, förmåga att klara kränkningar eller relationssvårigheter, skeenden i parförhållanden och i familj. Därför intresserar sig den psykodynamiske eller psykoanalytiske psykoterapeuten för tidigare livserfarenhet som kan ha grundlagt olika former av känslomässiga svårigheter. Symtom som panikattacker eller ångestattacker kan därför aktiveras av olika skäl hos olika personer. Symtom kan utvecklas såväl utifrån klientens relationer med andra människor som utifrån olika inre upplevelser.

Det gemensamma för alla former av samtalsterapi är att de baseras påi samtalet. Samtalet är grunden för alla slags av psykoterapi och psykologisk behandling och om den samtalsterapi kompletteras med t ex andningsövningar, kroppsövningar och/eller visualisering och inre bilder kan den psykologiska behandlingen övergå mot någon variant av kroppspsykoterapi - kanske kroppsinriktad eller kroppsorienterad. Då samtalsterapi kombineras med t ex inre bilder (imaginationer), symboldrama och/eller story-telling, metafor och hypnos kan terapin övergå mot hypnoterapi. Trots att dessa psykoterapiformen beskrivs som icke-verbala ägnas även i dessa fall mycken tid till samtal. 


NÄR ANVÄNDS SAMTALSTERAPI?

Psykoterapi och psykologisk behandling som bygger på samtal kan användas vid de flesta slags psykologiska, existentiella och känslomässiga besvär. Samtalsterapi kan vara användbart alternativ vid såväl ångest som depressiva besvär, traumatiska erfarenheter och livskriser, liksom vid mycket annan psykisk och känslomässig problematik. Ångest och depressiva tillstånd förekommer ofta  som ett inslag i andra typer av problematik så som exempelvis s k personlighetsstörningar. Även sådan problematik kan många gånger bearbetas genom psykoterapi och psykologisk behandling i form av samtalsterapi.

Psykoterapi och psykologisk behandling kan ha som mål att bearbeta aktuella problematik och på detta sätt hjälpa klienten att återgå till sin tidigare funktionsnivå och ett mer stabilt mående. En målsättning av det slaget kan ofta nås på relativt kort tid - så som vid livskriser eller vid behandling genom korttidspsykoterapi. Målet för psykoterapi och psykologisk behandling kan också vara mer omfattande; Om det har som målsättning att bearbeta underliggande problemmönster med ursprung i tidig livserfarenhet tar psykoterapi och psykologisk behandling vanligen mer tid i anspråk.

© UPpsala Hypnos & Psykoterapi                studentstaden 31           752 43  UPPSALA                070 - 633 63 20         2019