PSYKOTERAPINS FORMER

Det finns en mängd olika former av psykoterapi och psykologisk behandling, en mångfald av psykoterapeutiska metoder och tekniker. Sådana beskrivningar kan indelas på en rad olika sätt. 

Ett sätt är att beskriva olika former av psykologisk behandling och psykoterapi utgår från den ¨enhet¨ som man arbetar med i den psykologiska behandlingen: t ex individuell psykoterapi, parpsykoterapi,  familjeterapi eller gruppsykoterapi. 

Andra sätt är att beskriva psykoterapi och psykologisk behandling kan utgå från psykoterapeutiska ¨skolor¨ som t ex psykodynamisk psykoterapipsykoanalys,  kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi, integrativ psykoterapi, musikterapi, existentiellarelationella eller humanistiska psykoterapiformer.


PSYKOTERAPI OCH PSYKOLOGISK BEHANDLING GENOM SAMTAL

Psykoterapi och psykologisk behandling med hjälp av samtal förekommer i många olika former och inom de mest skiftande psykoterapitraditioner; t ex psykodynamiska, psykoanalytiska, humanistiska, interpersonella och kognitiva.

Förutom detta förekommer en rad olika undergrupperingar av psykoterapi och psykologisk behandling genom samtal inom framför allt de psykodynamiska och psykoanalytiska psykoterapeutiska traditionerna, men även inom humanistisk och kognitiv psykologisk (KBT) psykoterapi och psykologisk behandling.


PSYKOTERAPI OCH PSYKOLOGISK BEHANDLING GENOM ICKE-VERBALA METODER

Samtalet är basen för psykoterapi och psykologisk behandling. Samtalandet är en del av varje psykoterapi och psykologisk behandling, men hur centralt och framträdande det är varierar. Samtalet kan även kompletteras med olika s k icke-verbala tekniker och metoder; t ex hypnoskroppspsykoterapi, inre bilder, visualisering, mindfulness, psykodrama och/eller EMDR om det tycks fördelaktigt för klienten och den psykoterapeutiska behandlingsprocessen.

Det gemensamma för alla former av samtalsterapi är att deras utgångspunkt i samtalandet som metod. Samtalet är grunden för all slags psykoterapier och psykologiskt behandlingsarbete - och om samtalandet kompletteras med t ex andningsövningar, kroppspsykoterapeutiska övningar, kroppsfokuserade upplevelseövningar och/eller visualisering (imaginationer, inre bilder) kan terapin övergå mot någon form av kroppspsykoterapi. När en samtalsterapi kombineras med t ex visualisering, inre bilder, hypnotiska berättelser eller metaforer och hypnos kan psykoterapi och psykologisk behandling övergå mot hypnoterapi. Också i dessa former av psykoterapi och psykologisk behandling läggs mycket tid på samtalandet. 

Dessa psykoterapiformer också ses som integrativa psykoterapier då de kombinerar olika psykoterapimetoder och teoretiska perspektiv. Även i helt samtalsbaserade psykoterapier och psykologiska behandlingar finns ofta en viss integration av olika tekniker och teoretiska perspektiv. Fastän olika psykoterapeutiska ¨skolor¨ och traditioner många gånger beskriver sig som mycket olikartade och oförenliga finns ofta stora gemensamma områden både vad gäller teori och praktik - eller så finns gemensamma tankegångar som de olika traditionerna formulerar på motstridiga och skenbart oförenliga sätt.

© UPpsala Hypnos & Psykoterapi                studentstaden 31           752 43  UPPSALA                070 - 633 63 20         2019